Fonlar

KAMU YATIRIMLARI

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan II. Dönemi de I Dönemin devamı niteliğinde, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yeni dönemde Komisyon tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yaklaşım kapsamında IPA’nın I. döneminde yer alan bileşen bazlı yapı kaldırılarak yeni dönemde finanse edilmesi öngörülen belirli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar belirlenmiştir.

Yeni dönem için aşağıdaki 9 öncelikli sektör ve sektör sorumlusu kuruluş belirlenmiştir:

 1. Demokrasi ve Yönetişim (AB Bakanlığı) (AB Müktesebatına uyum, Birlik Programları ve Sivil Toplum)
 2. Adalet, İçişleri ve Temel Haklar, (Adalet Bak., İçişleri Bak. AB Bak.)
 3. Ulaştırma,(Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı)
 4. Çevre ve İklim,(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 5. Enerji, (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı)
 6. Rekabetçilik ve Yenilik (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
 7. İstihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 8. Tarım ve Kırsal Kalkınma, (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
 9. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği (AB Bakanlığı)
Kimler Başvurabilir?
 • Kamu Kurumları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Oda, Birlik ve Borsa Benzeri İş Dünyası Temsilcileri
 • Çatı Kuruluşlar
 • Üniversiteler
 • KSS-OSB Yönetimleri
 • Araştırma Merkezleri
 • Belediyeler
 • Kaymakamlıklar vb. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Destek Kapsamındaki Harcama ve Giderler
 • İnşaat İşleri (Müşavirlik, İnşaat, Elektrik, Statik, Peyzaj vb. Dahil Olmak Üzere)
 • Tefrişat, Makine-Teçhizat Destek Hizmetleri
 • Eğitimler ve Mentörlük
 • Marka, Tanıtım, Pazarlama ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri
 • Proje Yönetim Giderleri
 • Genel Giderler

Söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projelere, %85 AB katkısı ve %15 Ulusal katkı olmak üzere, %100 kamu finansmanı sağlanmaktadır.

Kamu İçin Uygun Olan Fonlar
1. Rekabetçi Sektörler Programı

Türkiye’nin gelişmekte olan bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, gerek iç gerekse dış piyasada rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak tasarlanan Rekabetçi Sektörler Programı, Avrupa Birliğiortak girişimi olarak hayata geçirilmektedir.

Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 2007 yılından bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı Türkiye’nin kalkınma stratejisinde yer alan bir çok öncelikli alanda geliştirilmiş projeye finansal ve teknik destek sağlamaktadır.

Rekabetçi Sektörler Programımızın amacı, Türkiye’deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması, böylelikle ekonomimizin AB ülkeleri seviyesine yükseltilmesi olarak özetlenmektedir.

2. Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı

IPA kapsamında ülkemizde çevre sektöründe tahsis edilen fonların etkin bir şekilde kullanılması maksadıyla hazırlanan Çevre Operasyonel Programı(ÇOP) ülkemizin çevre alanındaki performansını, Avrupa Birliği ilke ve politikaları ile uygun olarak artırmasına yardımcı olacaktır. ÇOP kapsamında belirlenen öncelikler ve tedbirler kapsamında su temini, kanalizasyon ve atık su arıtımının iyileştirilmesi, entegre katı atık yönetiminin geliştirilmesi ve programın nihai alıcıları olan belediyelerimizde idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

IPA-2 döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek olan ‘Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’ kapsamında 3 adet eylem yer almaktadır. Bunlar, Türkiye’nin de öncelikleri arasında yer alan; su, atık ve sürdürülebilir kalkınma için çevre yönetimidir.

3. Ulaştırma Sektör Operasyonel Programı

IPA Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) bünyesindeki Avrupa Birliği mali desteğini Türkiye’deki ulaştırma sektörüne yönlendirmek için kullanılan ana araçtır. Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (2014-2020)’nin genel amacı, ekonomik ve sosyal kalkınma ile AB entegrasyonuna Türkiye’de AB standartları ile uyumlu, rekabetçi erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi ile katkıda bulunmaktır.

Bunun için, program aşağıdaki özel hedeflere ulaşmayı amaçlayacaktır:

 • Ulusal ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmak;
 • Ulaşım sisteminin verimliliğini artırmak;
 • Hem ulusal hem de kentsel düzeylerde bireysel ulaşımdan sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı toplu taşıma biçimlerine geçişi teşvik etmek;
 • Türk ulaştırma sektörünün AB Ulaştırma müktesebatına aşamalı bir şekilde uyumlaştırılması yoluyla Türkiye’nin ulaştırma alanında AB’ye entegrasyonunu güçlendirmek;
 • Türkiye’nin ulaştırma sektöründeki AB, ulusal ve donör finansmanının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı yönetiminde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı desteklemek.